ʃC_[uCh
SUb܂

A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J
Q
K
W
uCh
\
M

\
JX
Q
\

@J[ho
@ρAJ[hgp
@ρAJ[hEAfbhoꂹ
\@݂

uCh
M
JX
Q
A
Q
R
S
T
U
V
W
X
PO
i
p
j
v